• Ana Bangke ni Karikirake te I-Kiribati
  • COVID-19 LOAN IS NOW OPEN FOR KCCI MEMBERS ONLY

Local Produce & Handicraft Loan

E kukurei ni katanoata DBK ana Service iaon aio bwa e bon teimatoa naba ni butimwaeaki te tangomwane iaona. Nakoimi ake kam taarena n te karaobwai ni Kiribati n aron bwaai ni Mwaie, Mwae, Tiarutiaru, Kie, Bwaene, Iriba ao tabeua riki ake a kona ni karaoaki man bwain ao kain abara. Iai ngkai ara tangomwane iaon aio are e teimatoa n waaki ao ni butimwaeaki:

  •    - Mwaitin te tangomwane e na aki riaon $1,500.00
  •    - Te security - te Aba (land) ke te KPF
  •    - Te bongi ni bung ao tamnei 2 (passport photo)
  •    - $20.00 te application fee
  •    - Business registration man MCIC ke te
  •    - Business Certificate man te Kauntira

A butimwaeaki ni kabane ma kaain abamakoro.

 

E teimatoa DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura ma ana raka ae tii 5% n te ririki

2: Social Development Loan ibukiia taan mwakuri n te Tautaeka

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Business Stimulus Loan - ibukin karikirake ake a rotaki ni butinakon COVID-19

5: Home Loan ma te raka iaona ae tii 5% n te ririki

 

 

 

 

 

 
Ibukiia ake aki mwakuri ao iai te Rural Support Loan ae kaineti nakoia kaain aon aba, ibukin te oroben, te ununiki, te akawa ao ai te store. Te mwaiti ae kona n reke iaan te loan aei bon $3,000.00 ma rakana 5% n te ririki tii ibukin te akawa ao te ununiki.
 
Iai naba te katangomwane ni irekereke ma kaungaan kamanenaakin te Renewable Energy are e tauraoi DBK ni mwanenna iaan te Project ae te POIDIER are iaon kawaina ni waaki.
 
Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.
75021665, 75021255 ao 75381345 Aono n Raina.

Nakoia ana customers dbk ni kabane

 
 Nakoia ana Customers DBK ni kabane

Ake kam kabongana te Internet Banking ibukin karaoan ami repayment (bakamwane) nakon te DBK Account. Kam a butiaki ikai bwa kam na kabwarabwara raoi bukin ami bwakamwane anne (ana purpose ami transaction) n aron aikai:

  • - Aram
  • - Loan Account
  • - Bukin am payment

Aio are e na rang ibuobuoki nakon am repayment man te Internet Banking man ara itera.

Kam a butiaki ikai ngkana ko a tia ni karaoa am repayment n akea kabwarabwaraana ao waekoa reitaki ma ara office n te email ae devbank@dbk.com.ki ke n tareboon nakoira 75021255, 75021345, 75021665

 

 

 

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

Company

Departments

     Supervision

     Recovery

     Business

     Account

     Lending

     System

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department _|_ Contact Us _|_ Site Map