• Ana Bangke ni Karikirake te I-Kiribati
 • COVID-19 LOAN IS NOW OPEN FOR KCCI MEMBERS ONLY

Local Produce & Handicraft Loan

E kukurei ni katanoata DBK ana Service iaon aio bwa e bon teimatoa naba ni butimwaeaki te tangomwane iaona. Nakoimi ake kam taarena n te karaobwai ni Kiribati n aron bwaai ni Mwaie, Mwae, Tiarutiaru, Kie, Bwaene, Iriba ao tabeua riki ake a kona ni karaoaki man bwain ao kain abara. Iai ngkai ara tangomwane iaon aio are e teimatoa n waaki ao ni butimwaeaki:

 •    - Mwaitin te tangomwane e na aki riaon $1,500.00
 •    - Te security - te Aba (land) ke te KPF
 •    - Te bongi ni bung ao tamnei 2 (passport photo)
 •    - $20.00 te application fee
 •    - Business registration man MCIC ke te
 •    - Business Certificate man te Kauntira

A butimwaeaki ni kabane ma kaain abamakoro.

 

E teimatoa DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura ma ana raka ae tii 5% n te ririki

2: Social Development Loan ibukiia taan mwakuri n te Tautaeka

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Business Stimulus Loan - ibukin karikirake ake a rotaki ni butinakon COVID-19

5: Home Loan ma te raka iaona ae tii 5% n te ririki

 

 

 

 

 

 
Ibukiia ake aki mwakuri ao iai te Rural Support Loan ae kaineti nakoia kaain aon aba, ibukin te oroben, te ununiki, te akawa ao ai te store. Te mwaiti ae kona n reke iaan te loan aei bon $3,000.00 ma rakana 5% n te ririki tii ibukin te akawa ao te ununiki.
 
Iai naba te katangomwane ni irekereke ma kaungaan kamanenaakin te Renewable Energy are e tauraoi DBK ni mwanenna iaan te Project ae te POIDIER are iaon kawaina ni waaki.
 
Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.
75021665, 75021255 ao 75381345 Aono n Raina.

 

 Ibukin nooran am Loan Account n te DBK ni kabonganaan te Internet:

Nakon ‘Services’ main menu ao ana submenu ae ‘Client Online Update’ ke te picture link mai inano n te footer iaan External Links ae mwakoro Loan Update iaona.

Kotea te link anne nakon te Login page ibukiin te CIN ao Password. Ngkana ai tibwa am moan tai ao ko riai nakon ke ni click te link are ‘Sign Up’.

 • - Ko riai n ataa am CIN number n am loan account e.g: 1002915 ke ni bon reitaki ma te DBK office (75021665, 75021255, 75021345).
 • - E na riai ni iai am email address n registered n am loan account anne bwa tera.

Reitaki ma te DBK ibukin am CIN ao Email address ngkana ko aki atai. Nakon ‘Verify’ ngkana ko tia ni karina am CIN ao Email. Noora am email ibukin te 6-digit code ao karinna n te signup page n reitaki ma te secret question. Nakon ‘Continue’ ibukin am secret answer ao am password ae boou.

E riai am password n raka iaon 6 te man ma iriana ae:

          - Te man bubura (upper case letter).

          - Te man uarereke (lower case letter)

          - Te symbol  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = [ ] \ ; , “ “

          - Te number  0-9

Eg: Pa$$word2022

Imwiina ao ko a nakon naba ‘Reset password’ ibukin am password ae boou. Nako ikai ibukin kairam ma taian snapshot pictures.

Mai ikai are ko a kona naba n tutuoa ke n nonora am Loan balance ni katoa te tai are ko kainanoia iai man kabonganaan am Internet n am Mobile tareboon ke am computer.

 
 

   

Nakoia ana Customers DBK ni kabane

Nakoia ana client ke customer ni kabane DBK ake kam kabongana te Internet Banking ibukin karaoan ami repayment (bakamwane) nakon te DBK Account. Kam a butiaki ikai bwa kam na kabwarabwara raoi bukin ami bwakamwane anne (ana purpose ami transaction) n aron aikai:

 • - Aram
 • - Loan Account
 • - Bukin am payment

Aio are e na rang ibuobuoki nakon am repayment man te Internet Banking man ara itera.

Kam a butiaki ikai ngkana ko a tia ni karaoa am repayment n akea kabwarabwaraana ao waekoa reitaki ma ara office n te email ae This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ke n tareboon nakoira 75021255, 75021345, 75021665

 

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

Company

Departments

     Supervision

     Recovery

     Business

     Account

     Lending

     System

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department _|_ Contact Us _|_ Site Map