• MORE IDEAS FOR YOUR VALUABLE ASSETS
  KAWARIIRA IBUKIN TORONIBWAIM
 • OUR LOAN SERVICES FOCUSED ON YOU
  Read more
 • COVID-19 LOAN FOR KCCI MEMBERS
  Provided to Businesses to Support their Financial profit due to Covid19.

Local Produce & Handicraft Loan

E kukurei ni katanoata DBK ana Service iaon aio bwa e bon teimatoa naba ni butimwaeaki te tangomwane iaona. Nakoimi ake kam taarena n te karaobwai ni Kiribati n aron bwaai ni Mwaie, Mwae, Tiarutiaru, Kie, Bwaene, Iriba ao tabeua riki ake a kona ni karaoaki man bwain ao kain abara. Iai ngkai ara tangomwane iaon aio are e teimatoa n waaki ao ni butimwaeaki:

 •    - Mwaitin te tangomwane e na aki riaon $1,500.00
 •    - Te security - te Aba (land) ke te KPF
 •    - Te bongi ni bung ao tamnei 2 (passport photo)
 •    - $20.00 te application fee
 •    - Business registration man MCIC ke te
 •    - Business Certificate man te Kauntira

A butimwaeaki ni kabane ma kaain abamakoro.

 

E teimatoa DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura ma ana raka ae tii 5% n te ririki

2: Social Development Loan ibukiia taan mwakuri n te Tautaeka

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Business Stimulus Loan - ibukin karikirake ake a rotaki ni butinakon COVID-19

5: Home Loan ma te raka iaona ae tii 5% n te ririki

 

 

 

 

 
Ibukiia ake aki mwakuri ao iai te Rural Support Loan ae kaineti nakoia kaain aon aba, ibukin te oroben, te ununiki, te akawa ao ai te store. Te mwaiti ae kona n reke iaan te loan aei bon $3,000.00 ma rakana 5% n te ririki tii ibukin te akawa ao te ununiki.
 
Iai naba te katangomwane ni irekereke ma kaungaan kamanenaakin te Renewable Energy are e a tauraoi DBK ni mwanenna iaan te Project ae te POIDIER ao ni waaki ngkai ibukin kainanoana.
 
Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.
75021665, 75021255 ao 75381345 Aono n Raina.
Ana Tender DBK C1/24

Te bwai ae na kabonakoaki: 

           - Account Number: ACC00013438                

          - LOT Number: C1/01/24

         - Bwaai: Motorbike

          - Katauboo: AU $1,125.00

1: E na kabonakoaki te bwai n arona n teina ao n te tabo are mena iai. Bon taben te tia tender ni kakaea raoi rongorongon te bwai are e na tender iaona.

2: Korei nambwan bwaai (Lot number) akana a kaotaki ieta ni kaineti ma te bwai are ko tender iai.

3: A riai tender ni kabane n raka iaon te katauboo.

4: N te tai aei ao akea moa te ka-taarau ae na kariaiakaki ibukin te tender.

5: E inaomata DBK n aki butimwaea te tender teuana ma teuana ke are te kabanea n reitata n tender.

6: Butimwaean te tender iroun te DBK ai bon kamatoaan naba te boraraoi imarenan te DBK ao te tia Tender are e riai ni iraki nanona. Nanona bwa e na riai ni bon tia raoi am iango n te tai are ko karina iai am tender.

7: Tender ni kabane a riai n roko n te tinaniku ae e in ao ni karokoaki n te Head Office imwain te aoa 4:00pm n te bong ae te Kanimabong 26th July 2024.

8: Korea iaon am tinaniku DBK Tender C1/24, CEO, DBK, Bairiki

Ibukin te Auction/Ororake ao iai ae na karaoaki nakon te bong ae te Kaonobong n 27th July 2024 n te aoa 10:00am n te ingabong n ana shed te DBK, i Bairiki irarikin mwaneaban te Tokatarawa.

Te kauring bwa ko aki kona ni kaoka te bwai are ko a tia n ororakeia.

 .


Nakoia Ana Customers DBK ni Kabane  

Ake kam kabongana te Internet Banking ibukin karaoan ami repayment (bakamwane) nakon te DBK Account. Kam a butiaki ikai bwa kam na kabwarabwara raoi bukin ami bwakamwane anne (purpose of transaction) n aron aikai:

           - Aram                

          - Loan Account

         - Bukin am payment

Aio are e na rang ibuobuoki nakon am repayment man te Internet Banking man ara itera.

Kam a butiaki ikai ngkana ko a tia ni karaoa am repayment n akea kabwarabwaraana ao waekoa reitaki ma ara office n te email ae This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ke n tareboon nakoira 75021255, 75021345, 75021665 

 .

Departments

     Legal

     Lending

     Account

     Business

     Recovery

     Supervision

     Administration

     Information System

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati