• Ana Bangke ni Karikirake te I-Kiribati
  • COVID-19 LOAN IS NOW OPEN FOR KCCI MEMBERS ONLY

Local Produce & Handicraft Loan

E kukurei ni katanoata DBK ana Service iaon aio bwa e bon teimatoa naba ni butimwaeaki te tangomwane iaona. Nakoimi ake kam taarena n te karaobwai ni Kiribati n aron bwaai ni Mwaie, Mwae, Tiarutiaru, Kie, Bwaene, Iriba ao tabeua riki ake a kona ni karaoaki man bwain ao kain abara. Iai ngkai ara tangomwane iaon aio are e teimatoa n waaki ao ni butimwaeaki:

  •    - Mwaitin te tangomwane e na aki riaon $1,500.00
  •    - Te security - te Aba (land) ke te KPF
  •    - Te bongi ni bung ao tamnei 2 (passport photo)
  •    - $20.00 te application fee
  •    - Business registration man MCIC ke te
  •    - Business Certificate man te Kauntira

A butimwaeaki ni kabane ma kaain abamakoro.

 

E teimatoa DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura ma ana raka ae tii 5% n te ririki

2: Social Development Loan ibukiia taan mwakuri n te Tautaeka

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Business Stimulus Loan - ibukin karikirake ake a rotaki ni butinakon COVID-19

5: Home Loan ma te raka iaona ae tii 5% n te ririki

 

 

 

 

 

 
Ibukiia ake aki mwakuri ao iai te Rural Support Loan ae kaineti nakoia kaain aon aba, ibukin te oroben, te ununiki, te akawa ao ai te store. Te mwaiti ae kona n reke iaan te loan aei bon $3,000.00 ma rakana 5% n te ririki tii ibukin te akawa ao te ununiki.
 
Iai naba te katangomwane ni irekereke ma kaungaan kamanenaakin te Renewable Energy are e tauraoi DBK ni mwanenna iaan te Project ae te POIDIER are iaon kawaina ni waaki.
 
Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.
75021665, 75021255 ao 75381345 Aono n Raina.

Tender - DBK Kiritimati

 Ana Tender DBK i London Kiritimati ao n ana main office Bairiki Tarawa 

 Ibukim are ko nano ni bwaai aikai iaon Kirimati: 

TENDER No: XBC1/23 ISSUE DATE: 04/09/23 LOCATION: LONDON KIRITIMATI
 LOT NUMBER  ITEMS  KATAUBOO
  C1/01/23   Freezer 415 litre   $939.25
  C1/02/23   Freezer 412 litre   $903.55
  C1/03/23   Refrigerator   $1,300.50

 

 Ibukim are ko nano n aio iaon Tarawa: 

TENDER No: C1/23 ISSUE DATE: 04/09/23 LOCATION: BAIRIKI TARAWA
 LOT NUMBER  ITEMS  KATAUBOO
  C1/01/23   Apple Fridge   $800.00

 

Kaetieti ibukin Karinan Taian Tender:

- E na kabonakoaki te bwai n arona n teina, ao n te tabo are mena iai. Bon taben te tia tender ni kakaea raoi rongorongon te bwai are ena tender iaona.

- Korei nambwan bwaai (Lot nambwa) akana a kaotaki ieta ni kaineti ma te bwai are ko tender iaona.

- A riai tender ni kabane n raka iaon te katauboo.

- N te tai aei ao akea moa te kataarau ae na kariaiakaki ibukin te tender.

- E inaomata DBK n aki butimwaea te tender teuana ke are te kabanea n rietata n tender.

- Butimwaean te tender iroun te DBK, ai bon kamatoan naba te boraraoi imarenan te DBK ao te tia Tender are e riai niraki nanona. Nanona bwa e na riai ni bon tia raoi am iango n te tai are ko karina iai am tender.

- Tender ni kabane a riai n roko n te tinaniku ae e in ao ni karokoaki n ana aobiti te DBK imwain te aoa 4pm Kanimabong n 22/09/23

- Korea iaon am tinaniku: CEO, DBK, London, Tender# XBC 1/23 ao angan te aobitia are e tabe ma te tender n DBK Kiritimati.

- Ibukim are iaon Tarawa: CEO, DBK, Bairiki, Tender# C1/23 ao angan are tabena n aobitina i Bairiki.

 

Nakon ara FB page ikai (click here) ibukin nooran tamneina

 

Company Vacancy

 DBK Vacancy - 1 Computer Operator 

E tauraoi DBK ni butimwaea te kabae ara ibukin ana mwawa ane oti ae L16-12. E uki te kabae ara man te Kanimabong 22/09/23 n aoan te mwakuri ao ena in n te Kanimabong naba 29/09/23 n te aoa 4pm. A kantaningaki taan kabae ara bwa a riai n uoti bwaai aikai:

Bwaai aika a kainanoaki;

- Koraki 6 ao 1 te ririki n taneiai n tia ni mwakuri n te aekaki ni mwakuri aio KE Koraki 7 ke are iaona riki n ikotaki ma 6 namakaina relevant working experience n te Bangke.

- Te bong ni bung (birth certificate) are ena oti iai te ririki ni maiu ae e na aki riaon 30 te ririki

- Te Police clearance ae ena riai ni valid onoua namakaina man te date are Ko karina ke kabaea iai aram

 

Nakoia ana customers dbk ni kabane

Nakoia ana Customers DBK ni kabane

Ake kam kabongana te Internet Banking ibukin karaoan ami repayment (bakamwane) nakon te DBK Account. Kam a butiaki ikai bwa kam na kabwarabwara raoi bukin ami bwakamwane anne (purpose of transaction) n aron aikai:

Aram

Loan Account

Bukin am payment

Aio are e na rang ibuobuoki nakon am repayment man te Internet Banking man ara itera.

Kam a butiaki ikai ngkana ko a tia ni karaoa am repayment n akea kabwarabwaraana ao waekoa reitaki ma ara office n te email ae devbank@dbk.com.ki ke n tareboon nakoira 75021255, 75021345, 75021665

 

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

Departments

     Supervision

     Recovery

     Business

     Account

     Lending

     System

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department _|_ Contact Us _|_ Site Map